Styreleder

Ester-Johanne Sande er født og oppvokst i Stavanger, men bor i dag i Førde i Sogn og Fjordane. 59-åringen, som fyller 60 år i sommer, og har i flere år vært aktiv i Brystkreftforeningen gjennom sin lokalforening Sunnfjord og som besøksleder i likepersonstjenesten. Hun er utdannet tannlegeassistent, men har også utdannelsen innen i administrative fag og pedagogikk. Sande er dessuten folkekunstpedagog, og driver med design innen tekstil og skinn. Sande har hele livet vært aktiv i ulike lag og foreninger.

– Mitt hjerte brenner for Brystkreftforeningen. Vi har mange medlemmer som alle er berørt av brystkreft, men med forskjellige diagnoser og behandlingsforløp. Vi skal ha rom, jobbe for og se alle sammen. Jeg ønsker å bidra til at andre skal få et så godt kvalitativt liv som mulig, og sørge for at brystkreftdiagnostiserte skal få riktig behandling og et godt behandlingsforløp.

– Jeg håper å kunne være med på styrke felleskapet, videreutvikle foreningen og at vi sammen kan finne gode løsninger. Det er kjempeviktig! Jeg er en kreativ og løsningsorientert person som ser muligheter og løsninger. Gjennom mitt arbeid i Hovedstyret vil jeg være med på å kjempe for sakene som er bestemt i vår Handlingsplan, vedtekter og retningslinjer.

Representant for Helse Nord og nestleder i Hovedstyret

Kirsti Baardsen er født i Tromsø, men har store deler av livet bodd på Vestlandet. For noen år siden flyttet den juristutdannende 65-åringen tilbake til Tromsø, hvor hun ble leder i lokalforeningen.

– Et par år etter at jeg var tilbake i min hjemby, stod Brystkreftforeningen Tromsø uten styre. Da meldte jeg meg som mulig leder, fikk vervet og siden har det vært mye artig arbeid i styret der. Nå blir Hovedstyret min aktivitet.

– Jeg meldte meg inn i Brystkreftforeningen med en gang jeg var operert ved sykehuset i Stavanger. Det er viktig å være med i pasientorganisasjonen for å fremme interesser for alle brystkreftopererte og de som har genforandringer som kan føre til kreftsykdom. Jeg liker å "selge" foreningens budskap, og har gjennom hele mitt medlemskap bidratt i forbindelse med Rosa sløyfe-aksjonen.

– Som advokat var jeg med på å få en prinsippsak om "nødvendig helsehjelp" inn for domstolene. Saken endte til slutt i høyesterett, den er kalt Fusadommen og den ble avgjort i 1990. Jeg brenner for pasientrettigheter, men jeg ser jo at pasientene skal være ganske ressurssterke for å få gjennom sine rettigheter. Jeg tror fortsatt at det er nødvendig å sette søkelys på pasientrettigheter.

Representant for Helse Midt og meddelegat i Europa Donna

Tove Ersland Aae er oppvekst i Kvinnherad, men har de siste 15 årene bodd i Kristiansund. 41-åringen har tidligere jobbet med kreftdiagnostisering ved sykehuset i Molde og Kristiansand, men har siden 2004 jobbet som bioingeniør ved Blodbanken i Kristiansund. Hun har lenge vært besøksleder i sitt område, og har tidligere vært vararepresentant for Helse Midt i Hovedstyret.

– Jeg ønsker at Brystkreftforeningen skal være et naturlig sted å søke informasjon, støtte, råd og veiledning for alle som blir rammet av brystkreft. Å møte noen som har vært i samme situasjon er givende og nyttig, både som nydiagnostisert og når livet skal gå videre. Jeg mener det er stor styrke i det å søke sammen, og inspirere og hjelpe hverandre, gjennom å dele erfaringer og kunnskap.

– Jeg ønsker å arbeide for at Brystkreftforeningen skal fortsette å være en solid og sterk organisasjon, med gjennomslagskraft og en stemme som blir hørt. Siden jeg bare var 34 år da jeg fikk diagnosen, håper jeg også å kunne være en pådriver for å ivareta de unges interesser. Min faglige bakgrunn som bioingeniør vil også være nyttig fordi jeg har med meg erfaring både som profesjonell helsefagarbeider og pasient, og kan belyse og se saker fra ulike perspektiver.

Representant for Helse Vest og med ansvar for lokalforeningene

Veronica Antonsen Frantzen er 33 år og bosatt i Haugesund. Hun har tidligere vært leder i Brystkreftforeningen under 40, og hadde seks år i styret før hun gikk ut i 2014. 33-åringen er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber i dag i en interiørbutikk.

– Min motivasjon for å være en del av Hovedstyret er å være med å bidra til å gjøre en forskjell for våre medlemmer. Jeg ønsker å være med å bidra til bedre medlemstilbud, og mer informasjon ut til nåværende og nye medlemmer. Jeg håper også å kunne bidra til at flere unge medlemmer møter opp på aktiviteter i lokalforeningen eller ønsker å være en del av styret.

– Eksternt ønsker jeg at vi skal få til at rehabilitering blir en del av behandlingen. Dette mener jeg er viktig for at enda flere skal kunne klare å komme tilbake i full jobb etter behandling. Jeg er også veldig opptatt av dem som lever med genfeil, og ønsker at dette er et tema som skal belyses. Hva betyr det? Hva kan man gjøre? Når bør man gjøre noe? Kanskje kan vi få til flere møtepunkt for denne gruppen.

Representant for Helse Sør-Øst og delegat i Europa Donna

Mona Tandberg er 53 år, født og oppvokst i Oslo, men bor i dag i Hobøl i Indre Østfold. Tandberg har tidligere jobbet i bank, og jobber i dag i Barne, ungdoms- og familieetaten. 53-åringen er også tillitsvalgt i lokalforeningen hun tilhører. 

– Jeg syntes det er viktig at Brystkreftforeningen er engasjert og følger med både nasjonalt og internasjonalt for å være oppdatert på all ny forskning og behandling. På den måten kan vi fange opp og gi innspill til norske kvinners behandling, og hvordan vi ønsker at tilbudet skal være i Norge. Jeg synes også det er viktig med et godt likepersonsarbeid, ikke minst en god opplæring i dette arbeidet.

– For meg er det viktig at det i styret er takhøyde, at vi jobber sammen og drar i samme retning om felles mål. Jeg ønsker å jobbe for å opprettholde en seriøs forening med tyngde.

Representant for Helse Sør-øst og representant til Sentralt forum for brukermedvirkning 

Birte Helene Moen er 69 år og opprinnelig fra Tønsberg, men bor på Notodden hvor hun har jobbet som ungdomsskolelærer i 35 år. Moen har alltid vært et foreningsmenneske, og ble umiddelbart medlem av Brystkreftforeningen da hun fikk brystkreftdiagnosen. I egen lokalforeningen har hun vært både kasserer, nestleder og de siste årene leder. Hun er også likeperson i Brystkreftforeningen.

– Jeg ønsker at medlemmene skal kunne se at man kan ha det bra på tross av en alvorlig diagnose. For meg er det viktig å lage treffpunkter der medlemmene kan ha et sted der de kan hygge seg, trene seg sprekere eller få påfyll av kunnskap om diagnosen og alle dens avskygninger. 

– Med bakgrunn som lærer og fra organisasjonslivet, har jeg erfaring med organisering og møteledelse. Jeg har en tendens til å stikke nesa frem i ulike sammenhenger, og var en av de første «åpne kreftsyke» i området hvor jeg bor. Jeg er også brukerrepresentant ved sykehuset i Telemark, og er opptatt av at brukernes stemme må høres når avgjørelser tas.

Representant for Helse Sør-Øst og representant til Sentralt likepersonsutvalg 

Anette Nordby Strømnes er 54 år og bosatt i Halden. Hun har lang erfaring innen IT-administrasjon, support og drift, og er sykepleier med tilleggsutdanning i lindrende behandling til alvorlig syke og døende samt videreutdanning i kroniske sår og sårbehandling. 54-åringen er også likeperson i Brystkreftforeningen. 

– Jeg ønsker å gjøre Brystkreftforeningen synlig i det offentlige rom, slik at informasjonsflyten ut til samfunnet bedres. Jeg er opptatt av at foreningen skal yte gode og nyttige tjenester overfor sine medlemmer og drive informasjon på vegne av medlemmene for å øke innsikten i brystkreftrammedes situasjon. Videre mener jeg Brystkreftforeningen er en viktig, helsepolitisk aktør i arbeidet med å gjøre nye diagnose- og behandlingsformer tilgjengelig for norske brystkreftpasienter.

– Jeg ser på samarbeid som grunnleggende metode for å få til viktige endringer. Jeg kan bidra med min fagkunnskap, mine egne erfaringer som brystkreftrammet, mine erfaringer som likeperson og mine andre livserfaringer. Samlet sett ser jeg på meg selv som en ressurs for foreningen og vet jeg kan bidra på mange ulike arenaer. Jeg ser på gode og velfungerende lokalforeninger som et gode, og vil gjerne bidra til å støtte opp om dette. Brystkreftforeningens likepersonsarbeid tenker jeg er en viktig del av virksomheten som vi sentralt stadig må bidra til å forbedre og bygge opp under. Å finne ro og bygge "glassvegger" synes jeg er viktige oppgaver i månedene fremover. Det tror jeg vi skal lykkes med. 

Vara for Brystkreftforeningen under 40 

Marte Alstad Hansen er 30 år og representant for Brystkreftforeningen under 40 i Hovedstyret. Hun er utdannet innen grafisk design og jobber nå som Art Director i et reklamebyrå. Fra høsten 2015 har hun vært styremedlem i Brystkreftforeningen under 40.

– Min motivasjon for å engasjere meg er å bedre tilbudet til kvinner med brystkreft, og bidra til motivasjon og positivitet i en ellers vanskelig hverdag. Jeg har tidligere holdt foredrag på landssamling for Brystkreftforeningen under 40, og kan bidra med humor, foredrag, grafisk design og engasjement i Rosa sløyfe-aksjonen. Jeg er også opptatt av fertilitetssaken i forbindelse med kreftbehandling.

 

 

Vara for Helse-Vest 

Mona Beate Odland er 53 år og fra Stord. Hun har utdannelse innen personalledelse, og er også utdannet allmennlærer og har jobbet som dette. 53-åringen er også tillitsvalgt i sin egen lokalforening. 

- Min motivasjon for å engasjere meg i Brystkreftforeningen er for det første det viktige arbeidet vi gjør når det gjelder interessepolitisk arbeid, slik at vi alle kan få en bedre hverdag. Jeg synes det er uhyre viktig å jobbe for at vi skal få den beste behandling som finnes, slik at vi kan forhåpentligvis ende opp friske og raske på andre siden av behandlingsforløpet. Det gir meg motivasjon til å stå på når jeg ser hva vi får gjennom og ikke minst hvilken betydning foreningen har for enkeltpersoner man møter på lokalplan. Foreningen er et sted man kan møte likesinnede, få råd og oppmuntring og møte en helt spesiell forståelse. I tillegg mener jeg det er viktig med mer faglig påfyll for å få forståelse for det som skjer med oss etter en diagnose. Kunnskap gir trygghet.

- Jeg vil spesielt jobbe for at vi få mer kunnskap om senskader, hvordan leve med det og sette dette på dagsorden. Jeg har selv vært uheldig, men har gjennom samtaler med andre funnet ut at jeg er ikke den eneste som sliter med disse senskadene. Ofte er det vanskelig å bli tatt på alvor, og det kjennes som det er noe man må kjempe frem. Dette må vi jobbe for å få bort, vi må få opplyst allmennleger og spesialister til å få mer kunnskap om utfordringene omkring det å leve med senskader. I tillegg mener jeg at likepersonsarbeidet er uhyre viktig, og at dette er noe vi må utvikle og bli bedre på.

Vara for Helse Sør-Øst 

Mariann Stoltenberg Lind er 42 år, opprinnelig fra Porsgrunn, men har bodd i Oslo de siste 20 årene. Hun er utdannet sivilingeniør innen Industriell Økonomi og teknologiledelse. 42-åringen har tidligere vært i styret i Brystkreftforeningen Under 40, vara i Hovedstyret og sittet i valgkomiteen, samt vært likeperson ved Radiumhospitalet.

- Jeg meldte meg inn i foreningen med en gang jeg fikk diagnosen. Jeg fikk veldig mye hjelp gjennom medlemskapet i foreningen og Brystkreftforeningen under 40, og ville gi noe tilbake ved selv å engasjere meg. Jeg er opptatt av at vi må sikre at de beste behandlingsmetodene for brystkreft er tilgjengelig for pasienter i Norge. I tillegg er jeg opptatt av fertilitetsspørsmål i forbindelse med brystkreftbehandling, og muligheten til å få barn etter behandling slik jeg selv har fått. 

- I tillegg er jeg opptatt av å øke oppmerksomheten rundt brystkreft slik at flest mulig kan oppdage sykdommen på et tidlig tidspunkt. For Brystkreftforeningen mener jeg noe av det viktigste er å bidra med hjelp og støtte til de som har fått brystkreft. Og jeg er opptatt av å fremme brystkreftforskning og å jobbe for at nye og bedre behandlingsmuligheter skal komme raskt i bruk.

Vara for Helse Sør-Øst 

Kari Stubberud Thomsen er 63 år og bosatt i Langesund i Telemark. Hun har utdannelsen fra handelsskolen og har tidligere vært regionalsjef for et firma innen kosmetikkbransjen.  Hun har de siste årene vært lokallagsleder i Brystkreftforeningen Grenland, og er også likeperson i foreningen. 

– Jeg har vært medlem i Brystkreftforeningen siden 2004. Jeg startet i likepersonstjenesten som besøker, og er også igangsetter av selvhjelpsgrupper og har de siste årene vært lokallagsleder. Jeg sitter også i brukerutvalget og er brukerrepresentant ved Sykehuset Telemark. I tillegg deltar jeg på åtte kurs i året for brystkreftopererte, et kurs som ledes av kreftsykepleiere ved Sykehuset Telemark Porsgrunn.

- Jeg har hele tiden følt og føler fremdeles at brystkreftsaken er en viktig sak, og derfor engasjerer jeg meg. Det er viktig å være der for andre og gjøre en forskjell.

Vara for Helse Nord 

Linda Arild er 49 år og bosatt i Alta. Hun er utdannet innen handel- og kontor, og har i nesten 30 år jobbet ved Alta videregående skole som konsulent.

- Min motivasjon er å kunne gjøre en forskjell pasientgruppen som er en del av Brystkreftforeningen. Målet er å få mer kunnskap om foreningen og dens arbeid, og bidra med det jeg kan.