Hvordan kan vi oppdage kreften tidligere, hvordan kan pasientene få et bedre behandlingstilbud, en individuell tilpasset behandling, delta i klinisk forskning og tilgang til livsviktige medisiner eller en bedre oppfølging og rehabilitering i etterkant? Dette er viktige problemstillinger Brystkreftforeningen jobber med aktivt å forbedre. 

Mulighet for brukermedvirkning 

Det skjer utrolig mye innen forskning i både norske og utenlandske fagmiljøer. Her er det svært nyttig å inkludere brukere, altså brystkreftpasientene selv, i forskningsprosjektene - såkalt brukermedvirkning. Brystkreftforeningen jobber aktivt for slik brukermedvirkning både innen forskning og studier.

For å få til slik medvirkning kreves det ressurser til å koordinere arbeidet med å finne og følge opp de pasientene som skal delta i denne brukermedvirkningen. Det må innhentes data og funn som igjen må settes i system og forskes på. En forsker trenger et godt team rundt seg for at dette arbeidet skal kunne gjøres. Det å ha et slikt team og utføre et forskningsprosjekt krever finansielle midler. 

Brukermedvirkning i forskning

Støtte og finansiering av brystkreftforskning

I Brystkreftforeningen jobber vi hele tiden med å følge opp det forskningsarbeidet som gjøres. Her bistår vi blant annet med påvirkning mot myndigheter for å få fortgang og fremdrift i forskningsarbeidet. 
Ta gjerne kontakt med oss!
 Flere av landets fremste forskere har fått midler fra Rosa sløyfe i sitt viktige og banebrytende arbeid. 

Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt?

Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning vil etterspørre deltagere til sine forskningsprosjekter og skal også jobbe for et tettere samarbeid mellom brystkreftforskere med mål om bedre diagnostisering og behandling av brystkreft. Nettverket er støttet av Helse Sør-Øst. I januar 2019 ble nettverket utvidet fra et regionalt til et nasjonal nettverk.  

Prosjekter som søker etter pasienter for deltagelse: 
Pågående prosjekter

Her kan lese om avsluttede studier.

Kliniske studier av brystkreft 

Kliniske studier, altså utprøving av nye medisiner og behandlingsmetoder kan bli en integrert del av en pasients behandling og er en viktig satsning fra Regjeringen. Her får blant annet de som har fått metastatisk brystkreft tilgang til medisiner som enda ikke er godkjent, og det er flere som har blitt friskmeldt etter å ha vært med i denne typen forskning. 

Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning har en rekke studier gående innen klinisk forskning som du kan lese om her.

Regjeringen publiserte 21. februar 2021 en artikkel hvor de sier at det er meget viktig at kliniske studier blir en integrert del av pasientbehandlingen - også får å kunne gi en raskere tilgang til medisiner.  

Oslo Universitetssykehus har også pubisert en artikkel om viktigheten og samfunnsnytten av kliniske studier på pasienter.

Utprøvende behandling – noe for deg?

Novartis har utarbeidet og produsert informasjon om utprøvende behandling i samarbeid med 11 pasientorganisasjoner og Legemiddelindustrien.

Norsk versjon av e-boken (PDF, 1MB)
English version (PDF, 1MB)

Forskningen er samfunnsnyttig

 
 

Forskere på høyeste nivå har bidratt til at brystkreft i dag kan bli oppdaget mye tidligere enn før, inngrep og behandling gjøres også mer skånsomt og gir mindre senskader. I tillegg til at forskningen redder liv gjør den også livet etter brystkreft bedre siden siden senskadene i mange tilfeller er mindre omfattende enn de var for noen år tilbake. Mer effektiv, skånsom behandling og mindre senskader er selvsagt svært positivt for pasientene selv og deres livskvalitet. Disse fremskrittene innen brystkreftbehandling gir også en god samfunnsøkonomisk effekt i forhold til færre langtidssykemeldte og arbeidsuføre.     

 

Fortsatt en vei å gå

Selv om det har skjedd veldig mye positivt de siste 20 årene innen behandling av brystkreft har vi fortsatt en vei å gå, og forskning vil være like viktig i årene som kommer. Derfor fortsetter vi vårt arbeid med å legge til rette for forskning og studier. 

 

Støttespillere

 

Vi jobber aktivt for at de som faktisk er berørt skal bli hørt samtidig som de kan være nyttige støttespillere i prosess frem mot avgjørelser.

Dette kan du lese mer om her: