Marit Røyneberg, daglig leder i Brystkreftforeningen, innledet sitt foredrag «Sett fra pasienten: Hvordan oppleves beslutningene fattet i forumet?» med å fortelle om det store engasjementet blant foreningens medlemmer i forbindelse med Perjeta-saken.

– Det har kommet fra medlemmer som har vært direkte berørt, men også mange andre. Vi synes det er vanskelig. Vi ønsker et nasjonalt system som sikrer oss rask tilgang til effektive legemidler, og ønsker å støtte opp under et system som etableres og bidra til at det fungerer til det beste for vårt helsevesen. Samtidig har vi et ansvar for å påse hvordan det nasjonale systemet imøtekommer pasientenes behov, sa Røyneberg, og fortsatte:

– Vi har gjennom det siste året gjort oss erfaringer som gjør at vi mener det må gjøres endringer i det nasjonale systemet som avgjør om vi får ta i bruk livsviktig og fremtidsrettet behandling.

Etterlyste bredere beslutningsgrunnlag

Røyneberg ytret blant annet bekymring for om systemet er godt nok rustet til å behandle nye legemidler for mindre grupper ved individualisert behandling, og etterlyste et bredere beslutningsgrunnlag når avgjørelsene tas.

– Prioriteringer må være forståelig og velbegrunnede. Det må sørges for at det legges til grunn et bredere beslutningsgrunnlag hvor etikk, juss og medisinsk faglige vurderinger inkluderes. Vi trenger i større grad en vurdering og svar på det helserettslige aspektet ved systemet, sa Røyneberg.

Kronikker fra sentrale aktører

Fire sentrale aktører i debatten om innføring av nye kreftlegemidler skrev i forkant av torsdagens konferanse en kronikk om temaet. De fire kronikkene kan du lese hos Dagens Medisin ved å klikke på lenkene under: