LoungeTekst: Redaksjonen
Foto: Lily Country Club

Hovedstyret henviser til Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøte, punkt 7.3, hvor det står at «Landsmøtet innkalles av Hovedstyret med minst tre måneders varsel», og innkaller med dette til Landsmøte.

Tid og sted

Landsmøtet finner sted på Lily Country Club, Væringvegen 44, 2040 Kløfta, 23.– 24. april 2022. Registrering starter lørdag 23. april kl. 11.00, med servering av mat fra kl. 12.00. Landsmøtet starter lørdag 23. april kl. 13.00 og avsluttes søndag 24. april før lunsj kl. 13.00.

Du kan melde deg på her!

Stemmeberettigede og antall stemmer

I Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøtet, punkt § 7.1, står det følgende: «Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 45.  Dersom en forening har mer enn 500 betalende medlemmer (pr. 31.12), har denne representanten to stemmer. Har de mer enn 1000 betalende medlemmer, har representanten tre stemmer. Brystkreftforeningens øvrige medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Lokalforeningene må selv dekke kostnadene for disse medlemmene.  Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det vil si at det bare er representanter som er til stede på Landsmøtet som kan avgi stemme. Kostnader for deltagelse for lokalforeningens representant, Valgkomiteens og Kontrollkomiteens medlemmer, samt innstilte kandidater til valg, dekkes av Brystkreftforeningen.» Lokalforeningene velger delegat til Landsmøtet 2022 under årsmøtet.

Kostnader ved deltagelse

Brystkreftforeningen betaler for én delegat fra hver lokalforening. Offentlig transport skal benyttes der det er mulig. Utgifter for bruk av egen bil dekkes kun dersom det er helsemessige grunner til at offentlig transport ikke kan benyttes og skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet og godkjennes av sekretariatet. 

Alle medlemmer kan velges

Vi minner om at både hovedmedlemmer og støttemedlemmer har fulle demokratiske rettigheter og kan velges som representant for lokalforeningen, jf. vedtektene § 4: «Som medlemmer kan opptas alle som har fått en brystkreftdiagnose og/eller påvist mutasjon i brystkreftgener, deres pårørende og andre enkeltpersoner som ønsker å støtte opp om foreningens arbeid. Alle over 15 år har lik møte-, tale-, forslags-, og stemmerett og rett til å la seg velge til representant. Institusjoner og firmaer kan bli medlem, men har ikke demokratiske rettigheter i foreningen. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.»

Bli medlem