Det er noen av spørsmålene Brystkreftforeningens ferskeste arbeidsgruppe ønsker innspill om.

Denne uka hadde en arbeidsgruppa bestående av ni kvinner med ulike bakgrunn, alder, geografisk tilhørighet og relasjon til Brystkreftforening sitt første møte.

Arbeidsgruppas oppgave er å se på hvordan Brystkreftforeningen bør organiseres for å møte fremtidige behov. Dette innebærer for eksempel å se på hvordan likepersonstjeneste kan nå flere brystkreftberørte, hvilke aktiviteter lokalforeningene kan tilby for å øke aktiviteten og hvordan man kan øke medlemstallet gjennom attraktive tilbud og synlighet.

– Det er et stort og viktig arbeid vi har foran oss, og nå i startfasen ønsker vi innspill fra alle medlemmer som har tanker om hvordan Brystkreftforeningen bør organisere seg i fremtiden. Vi håper derfor flest mulig vil benytte seg av muligheten til å komme med innspill, sier Kristin Johnsen, leder av og en av Hovedstyrets representanter i arbeidsgruppa.

Vedtak på Landsmøtet

Det håper også Oddny Kvalvik, nestleder i Hovedstyret og representant i arbeidsgruppa.

– Brystkreftforeningen har eksistert i 23 år. I løpet av disse årene har det vært flere samfunnsendringer som har betydning for Brystkreftforeningen som organisasjon. Vår oppgave er å se på hvordan vi best kan tilpasse oss disse endringene til det beste for eksisterende medlemmer og samtidig rekruttere nye, sier Kvalvik, og fortsetter:

– I dag har Brystkreftforeningen omtrent 15.000 medlemmer. Sett i lys av antall brystkrefttilfeller har foreningen potensielt flere medlemmer enn medlemstallet. Det kan gi spørsmål som hvorfor det ikke er flere som melder seg inn i vår forening. Har lokalforeningene aktiviteter som møter medlemmers og potensielle medlemmers behov? For min del ser jeg at ting må forandres, men vi må også huske at gjerder er bygd med en mening og før en river de må en spørre hvorfor de er bygd.

Bakgrunn for arbeidet

Sammen med ønske om økt medlemstall, utgjør en medlemsundersøkelse fra høsten 2013 noe av bakgrunnen for arbeidsgruppas arbeid og mandat. Undersøkelsen viser at kun ti prosent av Brystkreftforeningens medlemmer benytter seg av tilbud i lokalforeningene. Samme undersøkelse viser at støtte og solidaritet til brystkreftberørte, informasjon om brystkreft og påvirkningsarbeid på vegne av brystkreftberørte er blant de viktigste årsakene til medlemskap. 

– Vi vet også at medlemmene våre fremdeles har et stort behov for å møte andre brystkreftberørte de kan dele erfaringer med, derfor er likepersonstilbudene viktige, sier Johnsen og fortsetter:

 Et helt konkret eksempel på en endring som har betydning for oss er de korte sykehusopphold som er i dag. Når pasienter skrives inn og ut samme dag er det utfordrende å synliggjøre tilbudet vårt gjennom Besøkstjenesten, som tradisjonelt har vært en viktig møteplass. Derfor må vi kanskje tenke på Besøkstjenesten som noe bredere, at besøkere kan operere på flere arenaer enn sykehus.

Samtidig viser samfunnstrenden at færre ønsker å påta seg verv i frivillige organisasjoner, samt at de fleste opplever et økende informasjons- og oppklaringsbehov på grunn av en enorm informasjonsmengde i internett. 

Endret regelverk

En annen konkret årsak til tilpasningsbehov er endringer i det statlige regelverket for tilskudd til funksjonshemmede organisasjoner. Dette tilskuddet er en viktig del av Brystkreftforeningens økonomiske grunnlag.

– Tidligere har denne støtten i hovedsak basert seg på antall medlemmer, men i fremtiden vil volumet av likepersonsaktivitet være avgjørende. Derfor må vi tilrettelegge deretter, sier Johnsen.

Arbeidsgruppas rapport sendes ut på høring i høst, og skal endelig behandles på Landsmøtet 2016.

– Medlemmer, tillitsvalgte og likepersoner vil få en ny mulighet til å gi innspill i forbindelse med høringen i høst, men vi håper på mange gode ideer allerede nå, sier Johnsen.