Når det gjelder refusjon, myndighetenes vurdering av kostnad versus nytte, så er dette noe man fremdeles jobber med sammen med Legemiddelverket. Målet er å få dette for Perjeta i Norge for denne nye indikasjonen i HER2-positiv, tidlig brystkreft. Men status for refusjonsarbeidet er at man nå håper at dette kan komme på plass etter sommeren da det fortsatt er til metodevurdering hos Legemiddelverket.  Hvis man får et positivt utfall  her, så vil denne behandlingen da bli dekket av det offentlige helsevesenet.

Men det som nå er gledelig, er at man synes å gå et skritt i positiv retning.

I en pressemelding skriver legemiddelfirmaet Roche at denne godkjenningen kan bringe mange kvinner nærmere kurasjon. Dette innebærer nå at utvidelse av indikasjonen for Perjeta er slik at det ikke kun dekker behandling i neoadjuvant og metastatisk setting, men nå også i adjuvant setting. Det vil si at godkjenningen av europeiske og norske legemiddelmyndigheter gjelder lov til å bruke Perjeta i denne behandlingen,  såkalt markedsføringstillatelse og mydigheters vurdering av nytte versus risiko.

Roche skriver at godkjenningen er basert på den omfattende internasjonal fase III-studien APHINITY med totalt 4 805 pasienter med operabel, HER2-positiv, tidlig brystkreft. Studien viser at adjuvant kombinasjonsbehandling med Perjeta (Perjeta, Herceptin (trastuzumab) og kjemoterapi, ga pasienter med potensielt kurativ, HER2-positiv brystkreft en statistisk signifikant redusert risiko for tilbakefall eller død.

I studien ble den største risikoreduksjonen observert hos enkelte pasienter med høy risiko for tilbakefall. Risiko for tilbakefall eller død ble redusert med 23 prosent hos pasienter med lymfeknutepositiv sykdom og hos 24 prosent hos dem med hormonreseptor-negativ sykdom. Sikkerhetsprofilen for den nye kombinasjonen var i samsvar med det som er vist i tidligere studier, med lav forekomst av hjertehendelser og ingen endring i sikkerhetsprofilen.

- Dette er uansett en gledens dag for våre medlemmer, sier daglig leder i Brystkreftforeningen, Beate Christine Wang som kommentar til godkjenningen. Godkjenningen er viktig fordi vi kanskje er nærmere et tilbud som kan gis til alle slik at vi unngår et ytterligere delt helsevesen.Da kan alle få tilgang til en livsviktig medisin. Det har vært - og er - en lang kamp for å komme i mål med dette, og mange aktører fra både Brystkreftforeningen og fagfeltet har engasjert seg.  Det er behovet og mennesket som skal settes i fokus, og ikke de økonomiske kostnadene.