Gjetle og Blindheim er konstituert i de nevnte vervene frem til Brystkreftforeningens Landsmøte i april 2016. Gjetle sendte torsdag ut en epost til lokallagsledere i Brystkreftforeningen og orienterte om endringene i Hovedstyret.

- Jeg og Harriet Blindheim er konstituert i de nevnte vervene frem til Brystkreftforeningens Landsmøte i april 2016, og fortsetter sammen med Inger Margrethe Holter, Ingvild Røise Lunde og Kristin Johnsen. Vararepresentantene Hege Marie Strand og Ana Maria Bing stiller fra Helse Sør-Øst frem til april.

- Jeg vil benytte anledningen til å understreke at gjenværende styre tross den siste tids endringer er sterkt motivert for å fortsette arbeidet, og jeg er overbevist om at vi sammen får et stabilt, handlekraftig og velfungerende Hovedstyre frem mot Landsmøtet 2016, sier hun.

Konstitueringen skjer som følge av at tidligere styreleder trakk seg i slutten av november, etterfulgt av at nestleder Oddny Kvalvik og styremedlem Sandra Bolghaug fra Helse Sør-Øst trakk seg fra sine styreverv i forkant av hovedstyremøtet 14. desember.

Kvalvik og Bolghaug skriver i en epost begrunnelsen for at de trakk seg: "Dette som følge av at vår arbeidssituasjon i Hovedstyret blir vanskelig da styreleder valgte å trekke seg fra sitt verv . Vil takke lokalforeningene for et godt samarbeid og håper vi møtes ved senere anledninger."

Brystkreftforeningen vil takke de tre for innsatsen og tiden de har gitt til vervene i Hovedstyret.

Brystkreftforeningens hovedstyre har underveis i denne konflikten hatt løpende dialog med ekstern, juridisk kompetanse, samt innleid hjelp i konflikthåndtering gjennom Ribert Kultur & Kommunikasjon AS.

De fem gjenværende hovedstyremedlemmene så det som nødvendig å fungere som styre fram til landsmøtet på grunn av den korte tiden og frister for innkalling til ekstraordinært Landsmøte. Dette er også i tråd med flere eksterne, juridiske anbefalinger, som presiserer styremedlemmenes rolle til å være å ta styrets oppgaver i en vanskelig situasjon.

Konstitueringen ble gjort enstemmig, og er derfor i tråd med vedtektenes krav om minst 2/3 dels flertall. Gjenværende Hovedstyre har valgt å innkalle varamedlemmene fra første styremøte i januar 2016.

  •