Av Brita Åse Norlemann

Det nye prosjektet er Ida Maria Dragvoll prosjektleder for. Her er tanken å se nærmere på i hvilken grad brystkreftpasienter klarer å etterleve anbefalingen om hormonell tilleggsbehandling etter kirurgi og eventuelt cellegift.  Man har i dag lite kunnskap om dette, men kunnskapen er nødvending for å tilrettelegge for best mulig behandling.  I dag har man heller ikke nok kunnskap om effekt av manglende etterlevelse for prognosen.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad aktuelle pasienter, tar endokrin behandling som foreskrevet. Videre vil man undersøke hvordan bruk eller manglende bruk av medisinen har betydning for prognose for ulike undergrupper med hormonreseptor positiv sykdom.

Bedre informasjon, kontrollopplegg og oppfølging kan være aktuelle tiltak hvis det viser seg at etterlevelsen er lav, og at dette gir en dårligere prognose.

Prosjektet som tar for seg over og underdiagnostisering i Mammografiprogrammet får videreført støtte.  Bakgrunn for dette prosjektet er at kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet må få balansert informasjon om fordeler og ulemper slik at de kan ta et informert valg om deltakelse. Kunnskapsgrunnlaget om underdiagnostikk er begrenset. Overdiagnostikk er mye studert, men omfanget er diskutert. Det er ingen konsensus om hvilke metoder som er egner for å beregne estimatet.

Brystkreftforeningen ser at dette forskningsprosjektet vil kunne gi nødvendig økt kunnskap om problemstillingene knyttet til over- og underdiagnostisering ovenfor aktører som arbeider med brystkreft og brystkreftberørte. Et fokus på fastleger er positivt da de har en sentral posisjon i forhold til brystkreftbehandling generelt.

Her er oversikten over alle som får støtte fra ExtraStiftelsen.