ExtraStiftelsen fordeler overskuddet fra EXTRA-spillet til små og store prosjekter i frivillige organisasjoner innen områdene forskning, forebygging og rehabilitering. I 2011 ble FFB Alta og omegn tildelt 135 000 kr for å arrangere regionssamling for alle brystkreftrammede i Finnmark. Nå inviterer vi alle lokalforeningene til å sende inn gode søknader. Søknadsfristen til FFB er satt til 11. mai 2012.

Hva kan en søke om?
Extrastiftelsen ønsker å støtte nyskapende prosjekter som fremhever frivillighet, ildsjeler og god dugnadsånd. For lokalforeningene i FFB vil det gjerne være mest aktuelt men prosjekter innenfor rehabilitering. Eksempler på prosjekter kan være:
1. Fysisk aktivitet-prosjekter (kurs i helse og avspenning, trimgrupper, m.m.)
2. Lage samlinger eller kurs for brystkreftrammede med faglig og sosialt innhold (samarbeidsprosjekt på tvers av lokalforeningene, regionssamlinger m.m.)
3. Kunnskapsformidling (seminarer, foredrag, kampanje m.m.)

Rehabiliteringsprosjektene skal vektlegge brukeres/brukergruppers egen erfaring og innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. ExtraStiftelsen gir ikke støtte til ordinære driftsutgifter eller til prosjekter som normalt skal dekkes av det offentlige.

Fremgangsmåte
Elektronisk søknadsskjema åpnes på ExtraStiftelsen 1.april. For å få tilgang til dette må dere ta kontakt med Eva Michelsen Ekroll ved sekretariatet. Søknadsskjemaet vil etterspørre følgende:
1. Bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet.
2. Hvordan prosjektet skal gjennomføres, blant annet med framdriftsplan og budsjett.
3. Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
4. Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
5. Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
6. Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse.
7. Hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
8. Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke.

Det kan være lurt å allerede nå starte på en prosjektskisse. FFB vil være behjelpelig med råd og tips til hvordan man best mulig kan utvikle en god prosjektide. Det er viktig å vurdere om prosjektet er realistisk og gjennomførbart og om det vil ha verdi for en større gruppe. Tildelingen av midler skjer i slutten av november 2012. Midlene er til bruk fra 1. januar 2013. Midlene kan ikke brukes til å dekke opp utgifter prosjektet har hatt i 2012.
Innen 11. mai skal søker ha fylt ut søknadsskjemaet og lastet inn prosjektbeskrivelsen og nødvendige vedlegg. Når søker trykker på "Send inn", gjøres søknaden tilgjengelig for FFBs prosjektkoordinator, Eva Michelsen Ekroll. FFB vil behandle innkomne søknader i uke 20-21, og vedtar om søknaden skal fremmes av foreningen. Søker blir varslet om utfallet. Godkjente søknader sendes videre til ExtraStiftelsen innen søknadsfristen 15.juni 2012.

Mer informasjon
Se også ExtraStiftelsen sine nettsider for retningslinjer og mer informasjon: http://www.extrastiftelsen.no/
Her kan man også lese i prosjektbiblioteket for tips til søknadsskrivingen og se prosjekter som har fått innvilget støtte: http://www.extrastiftelsen.no/prosjekter.html