Foto: Istockphoto

Nye Metoder godkjente bruk av Phesgo i Norge 25.oktober 2021. Nye Metoder skriver:

"Phesgo (pertuzumab/trastuzumab) til kombinasjonsbehandling i faste doser innføres til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen." 

"Behandlingen kan tas i bruk fra 01.12.2021, da ny pris vil gjelde fra denne datoen." 

EMA godkjente Phesgo i desember 2020, basert på resultater fra FeDeriCa-studien som viste at Phesgo subkutant vs Perjeta/Herceptin IV hadde en sammenlignbar effekt - og sikkerhetsprofil, skriver Onkologisk Tidsskrift.

Behandling med Phesgo er over 90% raskere, administrert under huden på få minutter sammenlignet med timer med intravenøs (IV) infusjon av Perjeta og Herceptin, skriver firmaet Roche.

"Subkutan administrering av Phesgo tar omtrent åtte minutter for den første dosen og omtrent fem minutter for hver påfølgende vedlikeholdsdose." 

Phesgo er indisert til bruk i kombinasjon med kjemoterapi ved:

Brystkreft i tidlig stadium (EBC) - neoadjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall  adjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium med høy risiko for tilbakefall.

Metastatisk brystkreft (MBC) - Phesgo er indisert til bruk i kombinasjon med docetaksel hos voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk eller lokal tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom. 

(Kilde: Onkologisk Tidsskrift)