Tekst: Anniken Gunleiksrud/CoreTrek AS 
Foto: Unsplash og Shutterstock  

Hos to pasienter med brystkreft kan svulstene se like ut på utsiden, men de kan være svært ulike på innsiden på grunn av ulike mutasjoner i kreftcellene. Med bakgrunn i det bør pasientene få ulik behandling, rettet mot deres variant av kreftsykdom. Persontilpasset behandling vil si å gi den behandlingensom fungerer best for den enkelte.

Hva er persontilpasset kreftbehandling?


Begrepet persontilpasset kreftbehandling brukes for å beskrive hvordan den enkelte pasient kan få ulik behandling basert på biologisk kunnskap om kreftcellene. Legene vurderer flere ulike faktorer, blant annet hvor svulsten sitter, størrelse på svulsten, mulighet for operasjon og pasientens helse. Kombinert med kunnskap om mutasjonene i kreftcellene kan legene velge den eller de behandlingsmetodene som mest trolig vil fungere for den enkelte pasient. 

Behandlingen kan bestå av en kombinasjon eller et utvalg av kirurgi, stråling, cellegift,
målrettede legemidler eller immunterapi. Noen pasienter kan også få tilbud om å delta i kliniske studier.

Forskning er svært viktig

Forskning spiller selvsagt en viktig rolle i forhold til valg av behandlingsmetoder, og flere norske forskere jobber med å utvikle individuelt tilpassede behandlingsløp for dem som rammes av brystkreft. Disse forskerne mener at individuelt tilpasset behandling er noe det vil bli mer og mer av i fremtiden.

Når forskerne får mer informasjon om hvordan kreftcellene oppfører seg, kan legene i sin tur bruke denne informasjonen når de skal velge behandlingsforløp, og samtidig kunne forutsi hvordan pasienten vil respondere på eksempelvis ulike typer cellegift, målrettede legemidler og immunterapi.

Med bakgrunn i forskningen vil legene også kunne si noe om hvilke pasienter som ikke vil ha effekt av de ulike typer behandling.

Norge var tidlig ute

I flere tiår har man i Norge brukt såkalt hormonblokkerende behandling. En brystkreftsvulst er enten hormonfølsom eller hormonufølsom. Hormonblokkerende behandling virker kun hos de som har hormonfølsom brystkreft, og denne typen behandling er derfor en av de første persontilpassede metodene som ble tatt i bruk her i landet.

 

Prøver i forskning

Mindre bruk av cellegift

En av forskerne som jobber aktivt med persontilpasset behandling av brystkreft, er Hans Petter Eikesdal, som sier at det lenge var slik at alle med brystkreft fikk samme behandling.

Kunnskapen man har tilegnet seg gjennom forskning, gjør at man nå vet bedre.
Brystkreftsvulster har ulike egenskaper og responderer dermed ulikt på de forskjellige
behandlingsformene. Derfor er det viktig at man vet mest mulig om egenskapene i kreftsvulsten hos den enkelte for å treffe riktig med behandlingen. Jo mer presis behandling, dess bedre effekt av behandlingen - og desto flere som overlever. Samtidig vil mer presis behandling medføre mindre bruk av cellegift – og dermed også gi mindre bivirkninger og færre senskader for veldig mange pasienter.

Norge ligger godt an

Norge tilbyr det aller meste som finnes av moderne behandling i dag, men mange mener at det tar for lang tid fra et medikament er godkjent og frem til det offentlige helsevesen tar medisinen i bruk. Årsaken er at flere av de nyeste medikamentene er svært kostbare.

En måte å begrense bruk av svært kostbare medikamenter på er å gjøre en såpass presis diagnostikk av kreftsvulsten hos den enkelte pasient slik at legene vet eksakt hvem som trenger de dyre medikamentene i sin behandling. På den måten unngår man å bruke kostbare medikamentene på pasienter som ikke trenger dem, eller som ville fått negative bivirkninger av å bruke dem.

Viktig med deltagelse i kliniske studier

Det forskes mye på brystkreft i Norge og via disse studiene får norske pasienter mulighet til å motta kreftbehandling som enda ikke er godkjent for bruk. Slik forskning er svært viktig for utviklingen av behandlingsmetoder, og det er fint at norske pasienter kan få mulighet til å delta på utvalgte kliniske studier. En av studiene som pågår nå er PETREMAC-studien, en forskningsstudie med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert brystkreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden.

PETREMAC-studien er en klinisk studie der den enkelte pasient gis kreftbehandling styrt ut fra flere karakteristika i svulsten enn det som er vanlig rutine i dag. Avhengig av hvilken subtype av brystkreft den enkelte pasient har, vil behandlingen bestå enten av hormonblokkerende behandling eller cellegift, med tillegg av utprøvende behandling med palbociclib eller olaparib. Alle pasienter får aktiv kreftbehandling, og ved manglende behandlingseffekt skiftes det til annen kreftterapi.

PETREMAC-studien er et samarbeid mellom en rekke norske sykehus.

Arveegenskaper

Satsning fra helsemyndighetene

Persontilpasset behandling har de siste årene også vært en satsning fra helsemyndighetenes side her i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet for noen år tilbake en strategi for persontilpasset behandling som skulle gjelde i perioden 2017 - 2021. FHI sa den gang at dette er et viktig og spennende felt som på sikt vil endre helsetjenesten.

Hensikten med strategien var å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og
behandling, og samtidig unngå behandling som ikke har effekt. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for diagnostikk og behandling, og det er en tett kopling mellom klinikk og forskning på dette feltet.

FHI og helsemyndighetene ser også at persontilpasset medisin er et viktig område for
innovasjon og næringsutvikling siden den krever avansert utstyr, tverrfaglighet og høy
kompetanse, og FHI ønsket å bygge et godt grunnlag for fremtidens helsetjeneste. Strategien ble utarbeidet i samarbeid med pasientorganisasjoner og helsetjeneste.

Et godt grunnlag for fremtiden

Fokus på persontilpasset behandling har kommet for å bli. Denne typen behandling blir nå mer og mer utbredt, men det er fortsatt en vei å gå. Brystkreftforeningen vil fortsette å holde fokus og jobbe for at de som rammes av brystkreft får et individuelt godt tilpasset behandlingsløp.

(Kilder: FHI, Kreftforeningen, Helse Bergen)