Mange eldre får kreft, men det finnes lite kunnskap og lite forskning om hvordan de tåler kreftbehandlingen. I gruppen «eldre» er variasjonene også veldig store. Doktorgradsstudent Nina Ommundsen og hennes forskningskollegaer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ønsker å finne ut mer om sammenhengen mellom helsetilstand og overlevelse/komplikasjoner hos eldre pasienter.

De gjennomførte derfor en observasjonsstudie som tok for seg eldre pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Alle var over 70 år, diagnostisert med tarmkreft og skulle gjennom operasjon. Den ene gruppen hadde tilleggsbelastninger med seg inn i behandlingen, som en funksjonsinnskrenkning, underernæring, andre sykdommer osv. Den andre gruppen ble kategorisert som “robuste”, uten tilleggsbelastninger, og var i generelt god form.

- Vi gjorde en bred vurdering av pasientene før operasjon. Vi så på ernæringsstatus, andre sykdommer, hvordan de klarer seg i dagliglivet, om de har depresjon, hukommelsesvansker el.l. Deretter fulgte vi dem gjennom operasjon og så hvordan det gikk etterpå. Overlevelsen etter fem år ble også registrert, forklarer Ommundsen.

Lav overlevelse for skrøpelige pasienter

Resultatene viste at overlevelsen var lavere i den gruppen forskerne vurderte som skrøpelige, før operasjon. Den andre gruppen, de robuste, hadde mindre komplikasjoner og bedre overlevelse etter fem år.

Da disse resultatene var presentert, dukket nye spørsmål opp: Hva kan vi gjøre for å hjelpe den svakeste pasientgruppen slik at de tåler kreftbehandlingen bedre? Og hvilke tiltak vil ha effekt?

- Vi tror at ved å gi pasienten et mer balansert ernæringstilbud før operasjon og tilpasse den medisinske behandlingen mer etter andre sykdommer pasientene har, vil de være bedre rustet. Men her har vi foreløpig ingen konklusjon, sier hun. 122 pasienter er med i prosjektet og alle er nylig opererte. Forskerteamet ser på komplikasjonene like etter operasjon, samt livskvaliteten tre måneder etter. Her følges pasientene tett opp av sykepleiere.

Spesialtilpasning hos eldre pasienter

- Vi gjør tilpasninger mot pasientene før operasjon, justerer på ernæringen, ser på fysisk funksjon og opptreningsbehov osv. Hvis slike tilpassede tiltak viser seg å ha effekt blir spørsmålet om geriaterne skal være mer involvert i kreftbehandlingen av eldre pasienter, sier hun. Geriatrien handler nettopp om å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Ommundsen legger vekt på at eldre pasienter er en spesiell pasientgruppe.

- I gruppen “gamle” er spredningen i helsetilstand mye større enn hos yngre. Nettopp fordi de er så ulike blir det viktig å individualisere behandlingen, sier Ommundsen, og legger vekt på at de eldste kreftpasientene ofte ikke blir med i forskningsprosjekter. Det gjøres ikke mye medisinsk forskning blant de eldste og mange prosjekter har en øvre aldersgrense. Håpet er at resultatene fra Ommundsens doktorgradsprosjekt etter hvert også skal kunne komme andre kreftpasienter til nytte.

Referanse: Frailty is an independent predictor of survival in older patients with colorectal cancer. Ommundsen N m.fl. Oncologist. 2014 Dec;19(12):1268-75. Epub 2014 Oct 29.

Kreftforeningen, som står bak artikkelen, er også en av finansieringskildene til forskeren.