82 prosent av brystkreftpasienter med svulster mindre enn tre centimeter i diameter fikk brystbevarende operasjon i 2015. Dette er en økning i antall brystbevarende operasjoner sammenlignet med året før. I 2014 lå denne andelen på 75 prosent, skriver Kreftregisteret.

– Økningen i antall brystbevarende operasjoner de siste årene er stor, og den er ønsket, sier Bjørn Naume, leder av Kvalitetsregisteret for brystkreft til Kreftregisterets nettsider.

– Både nasjonale og internasjonale studier viser nemlig at denne typen operasjoner har minst like god overlevelse som det å fjerne brystet, sier han.

I tillegg vil det i de fleste tilfeller også fra pasientens ståsted oppleves som et gode å få tilbud om brystbevarende operasjon. 

Skal forbedre kvalitet

Økningen av brystbevarende operasjoner er at av mange resultater man kan se i det nasjonale medisinske registeret for brystkreft. I dette registeret finnes informasjon om behandlingen av brystkreft ved norske sykehus, innrapportert av sykehusene selv.

Det finnes slike nasjonale medisinske registre for en rekke sykdommer. Registrene skal gi informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved norske sykehus. Denne uken ble rapportene for tallene i 2015 publisert. 

– Kunnskapen fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene bidrar til å forebygge uønsket variasjon og forbedrer kvaliteten i spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Svært gledelig

Tallene for brystbevarende operasjoner ved norske sykehus er et eksempel på hvordan man kan måle likhet, eller ulikhet, i behandlingstilbudet ved de ulike sykehusene.

Tallene viser også hvordan dette har endret seg, for eksempel har det for noen av sykehusene som opererer for brystkreft vært en økning i brystbevarende operasjoner fra 50-60 prosent i løpet av et par år.

- Vi ser altså både en økende bruk av brystbevarende kirurgi på landsbasis og mer lik behandling mellom sykehusene. Det er svært gledelig, sier Høie.

– Potensial for enda mer likeverdig behandling

Selv om det nasjonalt samlet sett er økning i andelen brystbevarende operasjoner, er det imidlertid fremdeles noe variasjon mellom de ulike sykehusene.

– Dette jobber vi fortsatt med å utjevne, for det er nok fortsatt et potensial for enda mer likeverdig behandling, sier Naume.

Variasjon i primære rekonstruksjoner

Tallene fra rapporten viser også at det er stor variasjon i antall primære rekonstruksjoner i Norge. Dette gjelder de brystkreftpasientene som av ulike grunner ikke kan få brystbevarende operasjon.

– Flere store sykehus har overraskende få primære rekonstruksjoner. I kommende årsrapporter må vi ha fokus på dette, og finne ut av hva det skyldes, sier Naume. 

Savner tall for seneffekter

Brystkreftforeningen ved styreleder Ester-Johanne Sande fikk anledning til å kommentere resultatene fra rapporten da de ble presentert mandag.

Sande påpekte blant annet ulikheter når det gjelder primære rekonstruksjoner, og savnet også mer informasjon av seneffekter av brystkreftbehandling.

– Erfaringsmessig sliter mange brystkreftopererte med seneffekter av behandlingen. Dette er det stor behov for mer kunnskap om, sier Sande. 

Vil øke innrapporteringsgraden

For å kunne bruke dataene i kvalitetsregistrene til å se hvor det er rom for forbedringer, er det viktig at innrapporteringene fra sykehusene er høye nok. Kvalitetsregisteret for brystkreft vil jobbe for at innrapporteringsgraden øker i 2017, selv om mange sykehus allerede har en god innrapporteringsgrad.

Daglig leder i Brystkreftforeningen, Beate Christine Wang, understreker at innrapporteringsgraden er svært viktig.

– Det må tas ledelsesansvar ved sykehusene slik at dette arbeidet prioriteres. Ellers vil ikke kvalitetsregistrene gi det fullstendige bildet. Vi er avhengige av at vi har tilstrekkelig med informasjon for å forbedre behandlingen og sørge for et likeverdig helsetilbud uansett hvilket sykehus du kommer til, sier hun.