Vi inviterer politikere, media og pasientforeninger til frokostmøte hvor det blir presentert flere problematiske sider ved innføring av dette lovforslaget.
Onsdag 27. november, Christiania Cafe, Nedre Vollgate 19
Kl. 08:30 – 10:00. Frokost serveres fra kl. 08:00. 

Det blir innlegg ved følgende:

  • Professor Åslaug Helland, Overlege ved Oslo Universitetssykehus
  • Bente Ohnstad, Jurist og førsteamanuensis i Rettsvitenskap ved Høyskolen i Lillehammer
  • Ole Alexander Opdalshei, Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.
  • Christian Grimsgaard, Overlege ved Oslo Universitetssykehus,  Ortopedisk avdeling
  • Lise Askvik, Leder i Helsepartiet

 

Brystkreftforeningen er sterkt bekymret over lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder 
(Prop. 55 L Lovfesting av systemet for nye metoder), som ligger til behandling hos Helse -og Omsorgskomiteen på Stortinget. Komitéen skal avgi sin innstilling i saken mandag 2. desember. Så skal loven behandles første gang 13. desember. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-55-l-20182019/id2633049/

Det er ikke gjort en evaluering av Beslutningsforums nye metoder og tidsbruk for å si ja til medikamenter og persontilpasset behandling før metoden skal lovfestes. 

Mange pasienter i dag og fremover som trenger persontilpasset medisin eller har en sjelden diagnose vil få problemer med å få behandling i tide dersom systemet Nye metoder blir lovfestet.

Er du alvorlig syk er tid nettopp det du har aller minst av!

Beslutningsforum består av fire direktører for de fire helseforetakene, og de fire er overlatt ansvaret for å avgjøre hvilke medikamenter norske pasienter skal få tilgang til. 


I snitt bruker Beslutningsforum to år, mens tilsvarende tall i Danmark er to måneder. I tillegg er møtene lukket og prisene hemmelige til forskjell fra for eksempel Sverige og Danmark. Vi liker å sammenligne oss med andre land i Norden - det gjør vi også nå. 
www.nyemetoder.no

* * *

Program for møtet og påmelding

Se program og meld deg på her
Vårt mål er å få utsatt behandlingen og få gjennomarbeidet en uavhengig analyse av de effekter dagens Beslutningsforum.

Kontakt

Daglig leder Brystkreftforeningen Beate Christine Wang, tlf: 482 55 045
Styreleder Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne, tlf: 951 80 183 
 

  •