Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk og Jorunn Valle Nilsen

Han anslår at ni av 10 brystkreftpasienter med metastatisk HER2-positiv brystkreft ville hatt god effekt av denne behandlingen.

- Dette var veldig skuffende, men dessverre litt som forventet. Vi er blitt vant til at ventetiden for å få godkjent et legemiddel gjennom Beslutningsforum kan ta opptil ett år eller mer, sier Engebråten til Brystkreftforeningen.

Slik kan man få tilgang til legemidler uten godkjenning

Han forteller at så lenge han har sett dette systemet i funksjon, kjenner han ikke til at en eneste behandlingsmetode har sklidd rett gjennom på første forsøk hos Beslutningsforum.

- Jeg er ikke overrasket over at Enhertu ikke ble godkjent som ny standardbehandling. Beslutningsforum pleier dessverre å måtte gå noen runder med legemiddelfirmaene før man blir enig om en pris, konstaterer overlegen.

Desperasjon

Engebråten understreker at det finnes andre behandlingsmetoder som disse brystkreftpasientene kan få mens de venter på Enhertu.

- Men noen er kommet langt, og noen frykter at de ikke skal få sjansen til å prøve denne behandlingen. Det er derfor noen pasienter kan bli fortvilet, sier han.

Beslutningsforum for nye metoder skriver i sin begrunnelse for avslaget at prisen er for høy. I tillegg skriver forumet at «med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer».

Men noen er kommet langt, og noen frykter at de ikke skal få sjansen til å prøve denne behandlingen.

Dette til tross for at flere anerkjente studier i utlandet har dokumentert at legemiddelet har god effekt. DESTINY-studien viser blant annet at brystkreftpasienter med en metastatisk HER2-positiv-diagnose hadde effekt av Enhertu i 16, 4 måneder før behandlingen sluttet å virke. Sammenlignet med dagens  behandlingsmetoder for samme pasientgruppe, varer effekten kun i ca. 6 måneder. Lovende resultater med Enhertu ble også presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO i slutten av september, som bekrefter de gode resultatene.

Kontrollgruppe

- Hva tror du er årsaken til at Beslutningsforum ikke godtar den veldokumenterte effekten av Enhertu?

- Studiene som har vært gjort har vært «enarmet», det vil si at alle deltakerne i studien har fått tilgang på den samme behandlingen. Beslutningsforum ønsker trolig at studien utvides med en kontrollgruppe. F.eks. at resultatene måles opp mot en gruppe pasienter som kun fått cellegift, forklarer Engebråten.

Ellen Harris Utne

Uholdbart

- Jeg ble fortvilet da jeg hørte at Enhertu ikke ble godkjent i Beslutningsforum. Jeg synes det er langt borte i natta at det skal være så vanskelig å godkjenne et legemiddel som har god  dokumentert effekt, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Hun synes det er hårreisende at brystkreftpasienter som lever med metastatisk brystkreft nå får beskjed om at de må smøre seg med enda mer tålmodighet.

- Jeg synes det er uholdbart at vi må vente så lenge på godkjenning av ny behandling. Dette er mødre og døtre som har en uhelbredelig sykdom og som ikke har tid til å vente! Jeg setter spørsmålstegn ved om vi kan sette en prislapp på et liv, en mor, en kone og en datter, sier Utne med gråten i halsen.

Dette er mødre og døtre som har en uhelbredelig sykdom og som ikke har tid til å vente!

Beslutningsforum skriver at de avventer videre vurdering av Enhertu før det foreligger nye data «som forventes våren 2022». De skriver også at «dersom det tilkommer nye opplysninger (som kostnadseffektivitet og pris red.anm.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes pånytt». Til Dagens Medisin sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum at informasjonsgrunnlaget fra den eksisterende fase 2-studien var for tynt og at prisen på legemiddelet var for høy.

(Kilder: Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder, 22.11.21, og Dagens Medisin)


 

Fakta

  • Enhertu: Legemiddelkonjugatet trastuzumabderukstekan (Enhertu) er en behandlingsmetode for inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Metastatisk brystkreft er brystkreft med fjernspredning.
  • Beslutningsforum for nye metoder: Er knyttet til innføring av nye legemidler, som ofte kan være svært dyre. Før sakene tas til behandling i Beslutningsforum, er de vurdert av Bestillerforum RHF. Ordningen ble innført i 2013.
  • Bestillerforum: Avgjør hvilke nye undersøkelses- og behandlingsmetoder som skal vurderes nærmere for eventuell innføring som rutinemessig behandling på nasjonalt nivå i den norske spesialisthelsetjenesten.

(Kilde: Store Norske Leksikon og Dagens Medisin)