Av:  Anniken B. Gunleiksrud, CoreTrek / Trine Lejon
Foto: Ida K. Holm, Coretrek

I løpet av de siste 15 årene har overlevelse av brystkreft med spredning blant kvinner under 50 år økt kraftig. Mens for kvinner med lavere utdanning og inntekt har det skjedd svært lite forbedring,  ifølge studie fra Kreftregisteret. 

- De aller største forskjellene finner vi hos kvinner med fjernspredning. Her er overlevelsen lav i utgangspunktet, og den har ikke bedret seg i det hele tatt for dem som både har lav inntekt og utdanning, sier stipendiat Cassie Trewin-Nybråten. 

For de med høy utdanning og inntekt, var det derimot en markert forbedring i overlevelse. Her gikk overlevelsen opp fra 22 prosent til 58 prosent. I gruppen med lav inntekt og utdanning ble overlevelsen værende på 11 prosent i løpet av de 15 årene forskerne fulgte kvinnene.

Studiet gir ikke klare svar på hvorfor overlevelsen bare øker for de mest ressurssterke.

Ressurssterke

- Studiet tyder på at prognosen ved alvorlig brystkreft er dårligere for unge kvinner med lav inntekt og utdanning, enn for de unge med høy utdanning og inntekt. Det er med dette naturligvis ikke sagt at det går bra med alle som er ressurssterke, eller at ingen med lite utdanning overlever. Men på gruppenivå er forskjellene såpass markante at vi bør gå videre og se nærmere på hva bakgrunnen for ulikhetene kan være, sier Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, som er prosjektleder for studiet.

Sammen med Cassie Trewin-Nybråten ønsker hun å forske videre på tematikken. 

- Kanskje kan det være mulig å finne noen systematiske mønster som viser hvorfor noen grupper kommer bedre ut enn andre. Det gir nemlig ikke studiene vi har gjort så langt noe klart svar på, fortsetter hun.

Studiet gir ikke klare svar på hvorfor overlevelsen bare øker for de mest ressurssterke, men forskerne peker på at mulige forklaringer kan være at de høyt utdannede i større grad vet hvilke alternativer de har, vet hvordan de skal gå fram for å få tilgang til den beste behandlingen, i større grad får mulighet til å delta i studier, og kanskje også har anledning til å kjøpe seg nye behandlinger før det offentlige tilbyr disse, ifølge Kreftregisteret.