Det er konklusjonen fra eksperter ved Verdens helseorganisasjons (WHO) institutt for forskning på kreft, IARC, i New England Journal of Medicine.

En gruppe med 29 uavhengige eksperter fra 16 land satt i IARCs ekspertpanel. Forskerne har ved hjelp av cirka 40 ulike studier fra Europa, Australia og Nord-Amerika sett på hvorvidt mammografiscreening reduserer dødeligheten av brystkreft, men også ulempene tilknyttet mammografiscreening.

Ekspertgruppen har tidligere konkludert med at dødeligheten av brystkreft kan reduseres med 40 prosent som følge av mammografiscreening for kvinner i alderen 50-69 år, ifølge Kreftregisteret. Ekspertgruppens ferske gjennomgang viser at mammografiscreening også reduserer brystkreftdødeligheten blant kvinner i aldersgruppen 70 til 74 år.

Den danske overlegen Iben Holt ved Kræftens Bekæmpelse uttaler at en av mammografiscreeningens fordeler er at undersøkelsen kan avdekke forandringer i brystet helt ned på millimeter-nivå. Det vil videre si at diagnosen kan stilles på et tidlig tidspunkt og pasientene kan få en mer skånsom behandling.

- Ekspertene har talt. Man reduserer brystkreftdødeligheten med 40 prosent ved å tilby kvinner mellom 50 og 69 år mammografiscreening. Det er enda en gang dokumentert at fordelene ved å delta i mammografiscreening er større enn negative følger, sier Holt til foreningens nettside.

Ekspertgruppen har i sin gjennomgang også sett nøyere på ulempene med mammografiscreening. Kritikere av mammografiscreening peker ofte på overdiagnostikk som en av ulempene, altså at kvinner blir behandlet for brystkreft på grunn av små forandringer funnet i forbindelse med undersøkelsene som ellers ikke ville blitt oppdaget fordi endringene ikke ville utviklet seg til kreft. 

Ekspertene konkluderer med at det er "tilstrekkelig dokumentasjon" for risiko for overdiagnostikk. I tillegg er det dokumentert at kvinner som blir innkalt til etterundersøkelse på grunn av usikre funn kan ha kortsiktige, negative psykologiske konsekvenser. Det er også tilstrekkelige beviser for å si at det er en forhøyet risiko for strålingsrelatert brystkreft som følge av screeningen, men at denne risikoen er kraftig overskygget av den reduserte brystkreftdødeligheten.

Tross disse funnene, er likevel den overordnende konklusjonen at fordelene er større enn ulempene fordi dødeligheten reduseres.

Kreftregisterets Elisabete Weiderpass er blant dem som har representert Norge i gruppen.

- Når vi gjør en grundig vurdering av både fordelene og ulempene av mammografiscreening i gruppen 50 til 69 år, finner vi en netto nytte av screeningen. Den betydelige reduksjonen i brystkreftdødelighet vi registrerer i denne aldersgruppen overskygger effekten av overdiagnostisering og andre uønskede effekter, sier hun til Kreftregisterets nettsider.