Brystkreftforeningen er organisert på følgende måte:


Landsmøtet 
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det består av en delegat fra hver lokalforening og en delegat fra Brystkreftforeningen under 45. Landsmøtet avholdes hvert annet år. Landsmøtedelegatene skal behandle årsmelding og årsregnskap, arbeidsprogram og budsjett, fastsetting av kontingent, forslag til endring av vedtekter og valg av hovedstyre, kontrollkomité og valgkomité.

Hovedstyret 
Hovedstyret leder Brystkreftforeningens virksomhet og har åtte medlemmer. Styreleder velges særskilt. Det velges tre representanter fra Helse Sør-Øst, en fra Helse Vest, en fra Helse Midt-Norge og en fra Helse Nord, samt en representant fra Brystkreftforeningen under 45.  Medlemmene velges for to år av gangen. Ved behov oppnevner hovedstyret arbeidsgrupper som jobber med forskjellige satsingsområder for foreningen.

Lokalforeningene 
Lokalforeningene arrangerer ulike typer likepersonsaktiviteter for medlemmene lokalt, blant annet gjennom temamøter, kurs, fysiske aktiviteter og sosiale treff. Lokalforeningene driver også informasjonsarbeid og representerer Brystkreftforeningen lokalt, og er en aktiv del av Rosa sløyfe-aksjonen med informasjonsstands og andre synlighetstiltak.

Brystkreftforeningen under 45 
Brystkreftforeningen under 45 er et landsdekkende tilbud for personer som har fått diagnostisert brystkreft og/eller påvist genfeil som gir økt risiko for brystkreft i alderen opptil 45 år. Gruppen arrangerer en årlig samling med faglig og sosialt innhold. Gruppen er blant annet aktiv på sosiale medier, og ønsker å gi unge brystkreftberørte i Norge et nettverk.

Likepersonstjenesten – noen å snakke med 
Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av foreningens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, handlingsplan og i tråd med vedtak fattet av Landsmøtet og Hovedstyret. Kontrollkomiteen velges av Landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen, og består av tre medlemmer samt ett varamedlem. 

Les mer om Kontrollkomiteen arbeidsverktøy her (PDF, 182KB)
Kontrollkomiteens presentasjon på Brystkreftforeningens Tillitsvalgtkonferanse 2023 (PDF, 439KB)

Sekretariatet 
Sekretariatet består av daglig leder og fem øvrige ansatte. Kontoret er lokalisert i Oslo. Sekretariatet er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Dette innebærer blant annet økonomisk styring, drift av medlemsdatabase, arrangering/tilrettelegging av kurs og tilby tjenester til lokalforeningene. Samtidig ønsker vi å være et kontaktpunkt for medlemmer og pårørende som har spørsmål eller trenger noen å snakke med. Vi informerer gjennom brosjyrer, nettsider og medlemsblad. I tillegg har vi kontakt med administrative og politiske myndigheter.

Bli medlem av Brystkreftforeningen