Kreftforeningen

Kreft ForeningenKreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge og samarbeider nært med 18 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner. 
Arbeidet til Kreftforeningen er i all hovedsak basert på innsamlede midler, og deres mål er at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at pasienter og pårørende skal få bedre livskvalitet.  
Gjennom forskning, forebygging, informasjon, rådgivning og politisk arbeid arbeider de for kreftsaken lokalt, nasjonalt og globalt.  
Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av Kreftforeningen. 

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen står sammen om Rosa sløyfe-aksjonen. 

Europa Donna

Europa donnaEuropa Donna er en uavhengig, ideell organisasjon som består av tilsluttede brystkreftforeninger fra land i hele Europa. Foreningen jobber for å øke bevisstheten om brystkreft, bedre utdanning innen brystkreftbehandling, hensiktsmessig screening, optimal behandling og økte forskningsmidler. Europa Donna ivaretar europeiske kvinners interesser når det gjelder brystkreft overfor lokale og nasjonale myndigheter, men også overfor institusjonene i EU.

Pårørendealliansen

PårørendealliansenPårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. 

Landsdekkende pårørendeundersøkelser gjennomføres med jevne mellomrom for å finne ut hvordan pårørende har det, hva de gjør og trenger hjelp med, om arbeidslivet er tilpasset pårørende som kombinerer jobb og omsorg og det å få ulike virkemidler til ulike livsfaser. 
Rapporter, plakater og faktaark 

Frivillighet Norge

Frivillighet norgeFrivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge med mer enn 300 medlemsorganisasjoner som representerer over 50 000 lag og foreninger over hele landet. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv.

Norges Innsamlingsråd

Norges innsamlingsrådNorges Innsamlingsråd er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger. 

Dette gjør de ved å være et talerør overfor myndigheter og leverandører og ved å arbeide for økt kompetanse, bærekraftige inntektsskapende aktiviteter og ved å fremme etisk gode innsamlinger. 

Innsamlingskontrollen

InnsamlingskontrollenInnsamlingskontrollen er en ideell stiftelse som skal gi trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Dette gjøres i praksis gjennom listen over godkjente organisasjoner. Disse organisasjonene forplikter å underlegge seg ekstern kontroll og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.  

Brystkreftforeningen er godkjent av Innsamlingskontrollen. 

Legemiddelindustrien (LMI)

LegemiddelindustrienPå LMIs sider for pasientforeninger finnes det relevant informasjon til både pasienter og foreninger om kliniske studier, legemiddelmangel, tilgang til nye legemidler etc. 

Dersom Brystkreftforeningen samarbeider med aktører innen legemiddelindustrien, følges retningslinjene for samarbeid mellom LMIs medlemmer og pasientorganisasjoner der åpenhet og uavhengighet står sentralt. 

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, blir samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter bedre og enklere. 
Registeret skal også sikre systematisk informasjon som kan styrke det rettslige grunnlaget til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor. Dessuten gir data fra frivillig sektor bedre grunnlag for å drive med statistikk og forskning. 

Foreninger og organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen, en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på syv prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon. De kan også søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester. 

Virke 

logo virkeVirke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Ideelle og frivillige virksomheter er et stort bransjeområde i Virke. Over 1 100 slike virksomheter er organisert i Virke, blant disse Brystkreftforeningen.

Funkis

logoStudieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner som Brystkreftforeningen, som jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende. Hovedformåler er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).
Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.