Under finner du et kort sammendrag av utvalgt rettighetsinformasjon som kan være relevant for brystkreftberørte, kategorisert i helsevesen, økonomi, praktisk hjelp og arbeid og studier 

For detaljert informasjon kan du besøke: 

Helsevesen  

Fastlege og fritt sykehusvalg 

Fastlegen er bindeleddet mellom deg og sykehuset, og legen holdes orientert om sykdomsbilde og behandling. Du har mulighet til å bytte fastlege to ganger i året.  

Du har rett til å velge behandlingssted, og du har også rett til ny vurdering av legespesialist dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig.  

Ventetid og forløpstider

1. januar 2015 ble pakkeforløp for brystkreft innført i Norge. Pakkeforløpet skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende, og er et nasjonalt standardisert forløp basert på faglige anbefalinger. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredning skal ta. Forløpet skal være uten unødvendig, ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering

FORLØPSTIDENE I PAKKEFORLØPET FOR BRYSTKREFT

Økonomi 

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykker, proteser og diverse hjelpemidler. Les om ulike støtteordninger her: Økonomisk støtte til pasienter.  

Det finnes rettigheter for økonomisk støtte til pårørende og til deg som er alene med barn

Grunnstønad skal helt eller delvis dekke ekstrautgifter man har fått på grunn av sykdommen. Hjelpestønad kan være deg berettiget om du har spesielle pleie- og tilsynsbehov grunnet sykdommen. Pleien må bli utført av privatpersoner. 

Som sykmeldt har du krav på sykepenger. Dersom du ikke kan tilbake i jobb når sykemeldingsperioden går ut eller arbeidsevnen din er redusert med minst 50 %, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger

Ved økonomisk krise eller vedvarende dårlig økonomi, kan man søke om økonomisk sosialhjelp.  

Praktisk hjelp  

Ordninger fra kommunen kan være til hjelp for deg som pasient. 
Kreftkoordinatoren er der for å veilede deg og skal ha oversikt over tilbud og muligheter der du bor.
Kommunen har ansvaret for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester som for eksempel hjemmesykepleie, hjemmehjelp og hjelpemidler til sine innbyggere. 

Dersom du har behov for transport for praktiske og sosiale formål eller til og fra arbeid, finnes det transportordninger kan avhjelpe behovet. 

Arbeid og studier 

Dersom du kan jobbe eller studere under og etter kreftsykdommen, bidrar dette til å opprettholde økonomien din og gi overskudd og mestringsfølelse. Noen har redusert kapasitet og må jobbe mindre enn før, mens noen har behov for tilrettelagte oppgaver. Andre igjen har vansker med å komme tilbake til arbeidslivet eller studiene. Pårørende og etterlatte kan føle det krevende å jobbe i perioder. 

Du finner nyttig informasjon om råd og rettigheter for ansatte, studenter, selvstendig næringsdrivende, pårørende og etterlatte her: Arbeid og studier  


Få hjelp med rettigheter
 

(Kilder: helsenorge.no, nav.no, kreftforeningen.no og helsedirektoratet.no)