Trippel-negativ brystkreft vil si at kreftcellene mangler «mottakere» (reseptorer) som kan binde seg til østrogen og progesteron, samtidig som proteinet HER2 ikke er til stede (eller kun i små mengder er til stede) i cellene. Dette betyr at østrogen ikke har direkte betydning for kreftcellenes vekst.

Når kreftcellene kan dele seg uten å være avhengig av østrogen, er hormon-blokkerende behandling som tamoxifen og aromatasehemmere uten effekt. Samtidig betyr det at kreftcellene ikke benytter seg av vekststimulerende signaler som går via HER2 proteinet. Uten denne egenskapen er målrettet behandling mot HER2, som Perjeta og Herceptin, uvirksom.

Behandling av trippel-negativ brystkreft 

Det er fremdeles manglende kunnskap om hva som er de viktigste faktorer som stimulerer kreftcellene ved trippel-negativ brystkreft, og derfor har vi ikke tilsvarende «målrettede» behandlinger som for hormonfølsom brystkreft eller HER2-positiv brystkreft.

I primærbehandlingen av trippel-negativ brystkreft behandles pasientene med kirurgi, cellegiftbehandling, strålebehandling og medisin som styrker benhelsen. All behandling er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Det har heldigvis kommet flere behandlingstilbud til de som rammes av trippel negativ brystkreft. De siste godkjente behandlingene er Trodelvy og Keytruda. Studier har vist at Trodelvy både hindrer at kreften sprer seg og forlenger levetiden vesentlig hos kvinner med inoperabel eller metastatisk trippel negativ brystkreft. Keytruda har tidligere vært godkjent til bruk for pasienter med trippel negativ brystkreft som behandling av lokal tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel negativ brystkreft.

Men nå er også Keytruda godkjent til bruk på trippel negativ brystkreft som neoadjuvant- og adjuvant behandling hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel negativ brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

Les også: Brystkreftbehandlinger endelig godkjent

Forskning og fremtidshåp

Det pågår mye forskning for å finne nye behandlingsmuligheter for trippel-negativ brystkreft.

Det handler om å finne nye egenskaper ved svulsten som kan danne grunnlag for å utvikle mer målrettet behandling, og i tillegg forskes det på ulike former for immunterapi. Det er holdepunkter for at immunterapi kan virke mot trippel-negativ brystkreft og det forskes blant annet på hvordan det kan benyttes i kombinasjon med konvensjonell behandling. 

Immunterapi er nå godkjent i 1. linje behandling av metastatisk PD-L1 positiv trippel-negativ brystkreft. Pasienter som har metastatisk PD-L1 negativ trippel-negativ brystkreft kan i Norge henvises til ALICE-studien, hvor immunterapi prøves ut i kombinasjon med cellegift.

Nyere forskningen inkluderer gjerne pasienter på tvers av brystkreft-undergrupper. Resultatene av slike forskningsprosjekter vil komme alle brystkreftpasienter til gode, inkludert pasienter med trippel-negativ brystkreft.

Eksempler på slike studier er:

Helsepersonell som tar imot brystkreftpasienter bør ha kunnskap om kliniske studier det kan være aktuelt å tilby deltagelse i. NBCG har på sine nettsider en oversikt over pågående studier som er åpne for inklusjon.

Pågående studier som er åpne for inklusjon 

Mer informasjon:

På helsenorge.no kan du lese mer om deltakelse i kliniske studier, hvordan du kan bli henvist til vurdering for deltakelse, hvilke kriterier deltakelse blir vurdert ut ifra og annen relevant informasjon.